Artikkel

Karensklausul i uføreforsikringer

Publisert 25.08.2016

Karensklausuler er vanlige i kollektive uføreforsikringer. Forsikringsavtalen § 19-10 gir selskapet adgang til å fastsette «objektive helseklausuler» i kollektiv livsforsikringer. Vi skal i den videre fremstillingen se nærmere på karensbestemmelsen slik den er utformet i forsikringsavtalenloven.

Karenstid og karensklausuler i kollektive uføreforsikringer

FAL § 19-10 gir selskapet adgang til å fastsette «objektive helseklausuler» i kollektiv livsforsikringer. Det er viktig å merke seg at bestemmelsen kun gjelder for «livsforsikring». Kollektiv forsikring kjennestegnes av at man får et trepartsforhold, der en forsikringstager, som vanligivs er arbeidsgiver, forening e.l tegner forsikring hos forsikringsselskapet på vegne av medlemmene.

Første punktum omhandler selskapets adgang til å ta forbehold mot å dekke arbeids «uførhet» hos medlemmet når arbeidsuførheten inntrer innen to år etter at selskapets ansvar begynte å løpe.

Dersom den kollektive ordningen også dekker andre enn medlemmene, typisk ektefelle, gir FAL § 19-10 annet pkt adgang til å ta et mer omfattende forbehold i forhold til denne «medforsikret». Dette følger bl.a. av at uttryket «risiko» er valgt. Selskapet kan således ta forbehold også for dødsrisiko for «medforsikret» person. Forutsetningen er at vedkommende ikke har avgitt helseerklæring.

Bestemmelsens tredje punktum regulerer situasjonen der forsikringsavtalen forutsetter at «særlige ytelser» skal tilfalle medlemmets etterlatte ved hans død, f.eks ektefellepensjon i kollektive pensjonsforsikring. I slike situasjoner kan selskapet ta forbehold om ansvarsfrihet dersom medlemmet dør innen 1 år etter ekteskapsinngåelsen og dødsfallet skyldes en sykdom det må antas at medlemmet hadde på dette tidspunktet. Hensikten med bestemmelsen er å hindre spekulasjon mot selskapet, ved at en dødsmerket person inngår ekteskap for derved å sikre ektefellen den særlige ytelsen ved sin død.

Vilkårene for anvendelse av karensbestemmelsen i uføreforsikringer

Forsikringsavtaleloven § 19-10 foreskriver :

« I kollektiv livsforsikring.....avtales at selskapet ikke svarer arbeidsuførhet som inntrer innen to år etter selskapets ansvar begynte å løpe, og som skyldes sykdom eller lyte som medlemmet hadde på dette tidspunkt, og som det må antas at medlemmet kjente til»

Vilkårene kan oppsummeres følgende:

  • Arbeidsuførhet som inntrer innen to år  - det gjelder en tidsmessig begrensning på karenstiden. Dersom forsikrede i en uføredekning blir varig arbeidsufør i løpet av karenstiden, herunder at det foreligger vedtak fra NAV om uførepensjon eller at det er bedømt varig ervervsuførhet på annen måte, kan selskapet påberope klausulen. Dette gjelder også i tilfeller han blir sykemeldt i karenstiden, og dette senere leder frem til uførepensjon er sikrede utenfor dekningen.
  • sykdom eller lyte 
  • det må antas at medlemmet kjente til - Dette vil bero på en konkret vurdering i den enkelte sak. 
  • kravet til årsakssammenheng «som skyldes» - Det gjelder et krav om årsakssammenheng mellom sykdom/lyte forsikrede hadde ved innmelding og arbeidsuførheten

 

Vilkårene skaper i praksis en rekke faktiske så vel som juridiske problemstillinger. De fleste vil trenge advokatbistand for å forstå selskapets forsikringsavslag. Våre advokater har over 10 års erfaring med personforsikringer og er spesialister i forsikringsrett. Ta gjerne kontakt for en gratis vurdering av din forsikringssak.

Send oss en henvendelse