Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er en statlig ordning der personer med inntekt og formue under en viss grense kan få gratis advokatbistand i form av fritt rettsråd eller fri sakførsel. I tillegg gis det fri rettshjelp automatisk i noen utvalgte sakstyper.

hva dekker fri rettshjelp?

Et spørsmål som ofte går igjen er hva innebærer fri rettshjelp? Med fri rettshjelp sikter vi til to bistandsformer, nemlig fritt rettsråd og fri sakførsel. Med fritt rettsråd får man dekket et antall timer juridisk bistand fra advokat. Fritt rettsråd gjelder advokatbistand utenfor rettergang (rettssak). Fri sakførsel er fri rettshjelp i saker som havner for domstolene. Det offentlige dekker dine advokatkostander helt eller delvis til å føre en sak rettssak for domstolene.

Vilkårene for å få fri rettshjelp

Avgjørende for mange saker under fri rettshjelp er egen inntekt og formue. Er du enslig, er inntektsgrensen kr. 246.000. For ektefeller og andre som lever sammen og har felles økonomi er inntektsgrensen fastsatt til kr. 369.000. Det er videre en formuesgrense på kr. 100.000, jfr. rettshjelpsforskriften § 1-1.

Vær oppmerksom på at det finnes unntak i rettshjelpsloven der du kan få fri rettshjelp selv om du ikke oppfyller de økonomiske vilkårene.

fri rettshjelp uavhengig av egen inntekt og formue 

I noen saker har stortinget bestemt at fri rettshjelp skal gis uavhengig av inntekt og formue. Hvilke saker dette dreier seg om er regulert i rettshjelpsloven. Et eksempel er noen typer barnevernssaker. Lurer du på om din sak faller inn under fri rettshjelpsordningen kan du gjerne ta kontakt med oss. En av våre advokater vil gi deg en rask tilbakemelding og avklaring uten kostnader.

Søknad om fri rettshjelp - kontakt advokat

Du må sende søknad til fylkesmannen i fylket ditt for å få fri rettshjelp. Advokater har i kraft av loven rett til å innvilge fri rettshjelp i noen typer saker. Som regel er det advokaten som søker om fri rettshjelp på vegne av deg og ordner med papirarbeidet.

Lurer du på om du oppfyller de økonomiske vilkårene eller om saken faller inn under fri rettshjelp kan du gjerne ta kontakt med oss. Vi tilbyr uansett en gratis vurdering av saken.

Send oss en henvendelse