Personforsikring

Personforsikring - en introduksjon

Personforsikringer omfatter tre typer forsikringer, jfr. forsikringsavtaleloven § 1-1, jfr. § 10-1 andre ledd.:

  • Livsforsikring
  • Ulykkesforsikring
  • Sykeforsikring

Utgangspunktet er at forsikringene har hvert sitt dekningsområde, men det finnes forsikringer der det skjer en overlapping. Et fellestrekk er at det er forsikringer som knytter seg til personers liv og helse. For eksempel gruppelivsforsikring som kommer til utbetaling ved død eller invaliditetsdekning under ulykkesforsikringen.

Klagefrist og meldefrist i personforsikringer

Klagefirst og meldefrist regler i personforsikringer er regulert i fal. § 18-5. Det følger av bestemmelsen av den som i ulykkes- eller sykeforsikring har rett til erstatning, mister retten dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at den berettigede fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet.

Avslår forsikringsselskapet forsikringskravet helt eller delvis mister kan man miste retten til forsikringsutbetaling dersom man ikke iverksetter rettslige skritt eller klage saken til finansklagenemnda innen 6 måneder etter at man fikk skriftlig melding om avslaget. Legg merke at fal. § 18-5 kun gjelder for ulykkes-/ og sykeforsikringer og ikke livsforsikringer. Klagefristen praktiseres meget strengt i praksis.

Avslag på forsikring? - kontakt forsikringsadvokat

Har du fått avslag på ulykkesforsikring, livsforsikring eller sykeforsikring? Ta gjerne kontakt med oss. Vi tilbyr gratis vurdering av din forsikringssak eller en uforpliktende telefonsamtale med en forsikringsadvokat. Rett skal være rett, men det å få rett medfører noen ganger at man må gjennom en kamp. Vi tar denne kampen for deg.

Send oss en henvendelse