Skadeforsikring

Skadeforsikringer - en introduksjon

Skadeforsikringer omfatter alle typer av forsikringer som ikke faller inne under kategorien personforsikringer. I forsikringsavtaleloven § 1-1 er skadeforsikring definert slik.:

"Med skadeforsikring menes forsikring mot skade på eller tap av ting, rettigheter eller andre fordeler, forsikring mot erstatningsansvar eller kostnader, og annen forsikring som ikke er personforsikring"

Personforsikringer er slik navnet hentyder. De knytter seg til personers liv og helse. Skadeforsikrigner derimot omfatter langt flere områder. De vanligste skadeforsikrigner er rene tingsforskringer. Det er forsikringer som skal dekke tap som følge av at en gjenstand / forsikringsobjekt blir totalt eller delvis skadet som følger av bestemte begivenheter. Et eksempel er husforsikringer. En annen kategori av skadeforsikringer er forsikringer som skal dekke mot tap som følge av at noen pådrar seg et erstatningsansvar, såkalte ansvarsforsikringer. Ansvarsforsikringen på bilen er en ansvarforsikring eller ansvarsforsikringer under innboforsikringen som dekker rettslig ansvar du pådrar deg som privat person.

Du kan nærmere om forskjellige typer skadeforsikringer ved å følge linkene til høyre. Listen er på ingen som helst måte uttømmende.

Meldefrist og klagefrist i skadeforsikringer

I skadeforsikringer kan forsikringskrav gå tapt dersom kravet blir meldt for sent. Det følger av forsikringsavtaleloven § 8-5 første ledd at sikredemister retten til erstatning dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner det. 

Avslår forsikringsselskapet forsikringskravet helt eller delvis følger det av forsikringsavtaloven § 8-5 andre ledd at sikrede mister rettent til erstatning dersom sak ikke er anlagt (iverksette rettslig skritt) eller nemndsbehandling krev (klage til finansklagenemnda) innen 6 måneder etter at man fikk skriftlig melding om avslaget. Det er derfor viktig at sikrede klager før fristens utløp. Klagefristen praktiseres meget strengt i praksis.

Avslag på forsikringen? - kontakt forsikringsadvokat

Har du fått avslag på forsikringen? Ta gjerne kontakt med en av våre forsikringsadvokater. Vi tilbyr en gratis vurdering av din forsikringssak eller en uforpliktende telefonsamtale. Husk, vi arbeider for dine rettigheter i forsikringsoppgjøret.

 

Send oss en henvendelse